NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA LỊCH SỬ

Họ và tên: ĐÀM THỊ UYÊN

Ngày, tháng, năm sinh:    04/ 10 / 1969

Quá trình đào tạo

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp, nước

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1991

Đại học Sư phạm Việt Bắc

Sư phạm Lịch sử

Thạc sĩ

1995

Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch sử ViệtNamcổ – trung

Tiến sĩ

2000

Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch sử ViệtNamcổ- trung

Chức danh khoa học

Giảng viên chính

Phó giáo sư: Ngành: Lịch sử;     Năm phong: 2007

Trình độ ngoại ngữ:  Tiếng Trung Quốc: C ( Nghe nói, đọc, dịch tài liệu trong lĩnh vực chuyên môn).

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm –  học Thái Nguyên.

Chức vụ hiện tại:  Trưởng ban Tổ chức cán bộ – Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ liên hệ:  Đại học Thái Nguyên,  Thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại: Cơ quan: 0280.3856 887; Nhà riêng: 0280.3859 435.  Di động: 0912 804 483.

Email: damthuuyen69@gmail.com ;          Fax: 028.857867

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy

v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử Việt Nam cổ – trung

v Môn học giảng dạy đại học: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến năm 1858, Vương Quốc cổ Champa và Phù Nam, Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam

vMôn học giảng dạy sau đại học:  Một số vấn đề cơ bản của lịch sử cổ – trung đại Việt Nam, Chế độ ruộng đất Việt Nam dưới thời phong kiến, Lịch sử bộ máy hành chính dưới thời phong kiến.

Các công trình khoa học

1. Sách đã xuất bản

1. Đàm Thị Uyên (Viết chung- 2005), Lịch sử nhà Nguyễn  một cách tiếp cận mới, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, tr.124-134.

2.  Đàm Thị Uyên (2007), Chính sách dân tộc của các triều đại phong kiến Việt Nam,

Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội.

3. Đàm Thị Uyên (Viết chung-2008), Lịch sử Đảng bộ huyện Bạch Thông (1975-2005), Nxb Sở VHTT&TT tỉnh Bắc Kạn.

4.  Đàm Thị Uyên (Viết chung-2009), Giáo trình lịch sử ViệtNamcổ-trung, tập I, Nxb   Đại học Sư phạm Hà Nội.

5. Đàm Thị Uyên (Viết chung- 2009), Địa chí Thái Nguyên,  Nxb Chính trị Quốc gia ,Hà Nội.

6. Đàm Thị Uyên (2010), Văn hóa Nùng ở Cao Bằng, Nxb Văn hóa Thông tin,  Hà Nội.

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì và tham gia

            v Cấp Bộ

1. B2002.03.31 ” Văn hoá dân tộc Nùng ở Cao Bằng”. Nghiệm thu năm 2005.

2. B2006.TN04.06 ” Phong tục và tín ng­ưỡng tôn giáo của dân tộc Tày ở Cao Bằng”. Nghiệm thu năm 2008.

3. B2009-TN04-11 ” Nghiên cứu văn hoá tộc người ở  khu vực miền tây Cao Bằng”. Nghiệm thu năm 2011. Xếp loại tốt.

            v Cấp cơ sở

1. Tình hình sở hữu rộng đất của xã Như ­ Lăng, tổng Vũ Lăng châu Quảng Uyên- Cao Bằng qua t­ư liệu điạ bạ triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỷ XIX). Năm 2001.

2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học lịch sử Việt Nam cổ -trung đại theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Năm 2009.

3. Xây dựng đề thi trắc nghiệm khách quan môn học Lịch sử Việt Nam Cổ-Trung đại (với dự án C-HFP2 của Đại học Thái Nguyên). Năm 2009.

3. Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước

1. Đàm Thị Uyên, Nhà nước Lý – Trần với các tộc người biên giới phía Bắc, Thông báo khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập khoa lịch sử.  Trường ĐHSP Thái Nguyên, năm1996, Tr126-138.

2. Đàm Thị Uyên (Viết chung-1998), Nguồn gốc lịch sử các tộc người Tày –Nùng

ở Việt Nam, Tạp chí Dân tộc học số 2, Tr  29- 42.

3.  Đàm Thị Uyên (1999), Tình hình sở hữu ruộng đất của tổng Lực Nông châu Quảng Uyên- Cao Bằng (cuối thế kỷ XVIII- đầu thế kỷ XIX) qua địạ bạ triềuNguyễn, Tạp chí Dân tộc học số 2, Tr 19-26.

4. Đàm Thị Uyên, Huyện Quảng Hoà (tỉnh Cao Bằng) từ khi thành lập đến giữa thế kỷ XIX, Luận án tiến sĩ, Bảo vệ tại trường ĐHSP  Hà Nội tháng  6/2000. Đạt loại: Xuất sắc.

5. Đàm Thị Uyên (2001), Đôi nét về việc giao thoa văn hoá Tày- Việt ở Quảng

Hoà tỉnh Cao Bằng, Kỷ yếu Hội thảo khoa học (Giáo dục bản  sắc văn hoá  cho sinh viên), ĐHSP Thái Nguyên tháng 5.

6.  Đàm Thị Uyên (2001), Tình hình sở hữu ruộng đất ở Quảng Hoà – Cao Bằng

theo địa bạ Gia Long 4 (1805), Tạp chí nghiên cứu Lịch sử  số 6, Tr.55-60.

7. Đàm Thị Uyên (viết chung- 2003), Các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội.

8. Đàm Thị Uyên (2003), Chính sách quản lý khu vực biên giới phía Bắc của vương triều Lê sơ (thế kỷ XV). Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên,Tr20-26.

9. Đàm Thị Uyên, Tình hình sở hữu ruộng đất ở Quảng Hoà – Cao Bằng nửa đầu

thế kỷ XIX theo địa bạ Gia  Long 4 (1805) và Minh Mệnh 21 (1840), Tạp chớ Nghiên cứu Lịch Sử số 6/2005, tr.12-18.

10. Đàm Thị Uyên, Công tác hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học ở khoa Lịch sử trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên, Kỷ  yếu Hội nghị NCKH sinh viên các trường ĐHSP toàn quốc,  Thái Nguyên 11/2005.

11. Đàm Thị Uyên, Tầng lớp thổ ty của người Tày ở Cao Bằng đầu thế kỷ XX. Tạp  chí Nghiên cứu Lịch sử số 4/2006, tr.35-45

12. Đàm Thị Uyên (Viết chung- 2006), Tín ngưỡng trong cư trú của người Sán Dìu ở Thái Nguyên, Tạp chí Dân tộc và thời đại, (89), Số 4/2006, Tr. 5-8,33.

13. Đàm Thị Uyên (2006), Chính sách quản lý vùng Cao Bằng trong thời kỳ phong kiến độc lập tự chủ (từ thế kỷ XI- đến giữa thế kỷ XIX),  Tạp chí Dân tộc học (140), Số 2, Tr.3-7.

14. Đàm Thị Uyên (2006),  Cao Bằng – nửa đầu thế kỷ XIX, Tạp chí dân tộc và thời  đại, (90), Số 5), Tr. 5-8.

15.  Đàm Thị Uyên (2006),  Một số tín ngưỡng tôn giáo cổ truyền của các dân tộc

Tày – Nùng ở huyện Quảng Uyên và Phục Hoà (Cao Bằng.)  Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên , Số 2, Tr. 37- 41.

16. Đàm Thị Uyên (Viết chung- 2006), Tục cưới xin của người Sán Chí ở Phú   Lương (Thái Nguyên), Tạp chí Dân tộc và thời đại, Số 94, tr.4-7.

17.  Đàm Thị Uyên (2006), Tổng  Lạc Giao qua tư liệu địa bạ (1805-1830), Tạp  chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên , Số 3, Tr. 31- 37.

18.  Đàm Thị Uyên (2006), Lễ cưới cổ truyền của người Dao Quần Trắng ở bản Khâu Lình, Tạp chí Dân tộc và thời đại, Số 96, tr.11-14,26.

19. Đàm Thị Uyên (Viết chung- 2006), Lễ kỳ yên của người Sán Dìu ở Đồng Hỷ-  Thái Nguyên, Tạp chí Dân tộc và thời đại, Số 99, Tr 6-7,16.

20. Đàm Thị Uyên (Viết chung-2009), Tình hình ruộng đất ở huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang qua tư liệu địa bạ Gia Long 4 (1805), Tạp chí NC Lịch sử,  Số 401, Tr.30-39.

21. Đàm Thị Uyên (Viết chung-2009), Tục thờ cúng trong đời sống tâm linh củangư dân đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí NC Đông Nam Á,  Số 11(116),Tr.49-55.

22. Đàm Thị Uyên (Viết chung-2010), Tổ chức xã hội của người Mông ở ĐồngVăn (Hà Giang) trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tạp chí NCLS,  Số 410, Tr.25-38.

23. Đàm Thị Uyên (2010), Tín ngưỡng liên quan đến nông nghiệp  của người Tàở Cao Bằng, Tạp chí Dân tộc học,Số 167, Tr 48-55.

1. Đào tạo sau Đại học

–          Số lượng tiến sĩ đang đào tạo: 1

–          Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:  17

 

Họ và tên: ĐỖ HỒNG THÁI

Ngày, tháng, năm sinh: 18/ 8 /1962

Quá trình Đào tạo:

Cấp độ Năm tốt nghiệp Trường tốt nghiệp, nước Chuyên ngành

tốt nghiệp

Đại học

1983 Đại học Sư phạm Việt Bắc – Việt Nam Lịch sử

Thạc sĩ

1997 Đại học Sư phạm Hà Nội – Việt Nam PPDH Lịch sử

Tiến sĩ

2004 Đại học Sư phạm Hà Nội – Việt Nam PPDH Lịch sử

Chức danh khoa học:

Trợ giảng  : 1983

Giảng viên: 1985

Giảng viên chính: 2001

Phó Giáo sư:Giáo dục học Chuyên ngành Phương pháp dạy học Lịch sử. Năm phong :  2010

Trình độ ngoại ngữ:  Tiếng Nga: C  ( Năm 2001) , Tiếng Anh: Cử nhân ( Năm 2009)

Đơn vị công tác hiện tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Quản lí khoa học và Quan hệ quốc tế

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lí khoa học và Quan hệ quốc tế

Điện thoại: 3851592

Email:   dothai.pkh@gmail.com

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

      v Chuyên ngành nghiên cứu: Phương pháp dạy học Lịch sử, Lịch sử địa phương; Văn kiện Đảng trong dạy học lịch sử

    v Môn học giảng dạy đại học:Phương pháp dạy học lịch sử; Lịch sử địa phương; Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử

            v Môn học giảng dạy sau đại học: Phương pháp luận, Nhận thức mới về lịch sử ViệtNamqua văn kiện Đảng

Các công trình khoa học

  1. Sách đã xuất bản

1.1. Sách chủ biên, biên soạn

1. Đỗ Hồng Thái, Nghiên cứu và dạy học lịch sử địa phương ở Việt Bắc. Nxb Đại học quốc  gia, Hà Nội, 1996.

2. Đỗ Hồng Thái (Chủ biên), Bùi Thị Thu Hà. Văn kiện Đảng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông. Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2006.

3. Đỗ Hồng Thái, Dạy học lịch sử địa phương ở Việt Bắc và Tây Bắc. Nxb Giáo dục ViệtNam, Hà Nội, 2010.

4. Đỗ Hồng Thái, Dạy học lịch sử ViệtNam(1919-1975) ở trường Trung học phổ thông qua tài liệu Văn kiện Đảng. Nxb Giáo dục ViệtNam, Hà Nội, 2010

1.2. Sách đồng tác giả

1. Nguyễn Xuân Minh(CB), Đỗ Hồng Thái, Hoàng Ngọc La, Lê Đình Thốc, “ Lịch sử đấu tranh cách mạng Huyện Quảng Hòa – Cao Bằng. Tỉnh Đảng bộ Cao Bằng xuất bản, 1992.

2. Nguyễn Cảnh Minh (CB), Đỗ Hồng Thái. Lịch sử địa phương. Nxb Giáo dục, HN, 1998.

3. Nguyễn Cảnh Minh (CB), Đỗ Hồng Thái, Hoàng Thanh Hải, Nguyễn Văn Đằng. Giáo trình Lịch sử địa phương. Nxb Đại học Sư phạm, HN, 2005.

4. Phan Ngọc Liên (CB), Đỗ Hồng Thái, (nhiều tác giả), Cách mạng tháng Tám 1945 – Toàn cảnh. Nxb Từ Điển bách khoa Hà Nội, 2005.

5. Phan Ngọc Liên (CB), Đỗ Hồng Thái, (nhiều tác giả), Hồ Chí Minh – Những chặng đường lịch sử, Nxb Hải Phòng, 2005.

6. Phan Ngọc Liên (CB), Đỗ Hồng Thái, (nhiều tác giả), Hậu phương lớn, tiền tuyến lớn trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Nxb Từ điển bách khoa, 2005

7. Phan Ngọc Liên (CB), Đỗ Hồng Thái, (nhiều tác giả), Lịch sử nhà Nguyễn – một cách tiếp cận mới, Nxb Đại học Sư phạm, 2005.

8. Nguyễn Cảnh Minh (CB), Đỗ Hồng Thái, Hoàng Thanh Hải. Giáo trình phương pháp nghiên cứu và biên soạn lịch sử địa phương. Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2008.

9. Nguyễn Xuân Trường (CB), Đỗ Hồng Thái, Nguyễn Thị Thế Bình, Trần Thị Thái. Đổi mới thiết kế giáo án lịch sử lớp 10(Cơ bản). Nxb ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.

10. Nguyễn Xuân Trường (CB), Đỗ Hồng Thái, Nguyễn Thị Thế Bình, Trần Thị Thái. Đổi mới thiết kế giáo án lịch sử lớp 10 (Nâng cao). Nxb ĐHQG Tp Hồ Chí Minh, 2006.

11. Phan Ngọc Liên (CB), Văn Ngọc Thành, Bùi Thị Thu Hà, Lê Hiến Chương, Đỗ Hồng Thái. Biên niên sử các Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 1, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2006.

12. Phan Ngọc Liên (CB), Văn Ngọc Thành, Bùi Thị Thu Hà, Lê Hiến Chương, Đỗ Hồng Thái. Biên niên sử các Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 2, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội, 2006.

13. Nguyễn Xuân Minh (CB), Đỗ Hồng Thái, Nguyễn Thị Hương Canh, Nguyễn Duy Tiến, Đàm Thị Uyên. 40 năm Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Nxb Giáo dục, HN, 2006.

14. Phan Ngọc Liên (CB), Đỗ Hồng Thái, (nhiều tác giả). Đảng Cộng sản ViệtNamvới sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2007.

15. Nguyễn Xuân Trường (CB), Đỗ Hồng Thái, Nguyễn Thị Thế Bình, Trần Thị Thái. Thiết kế bài giảng lịch sử lớp 10(Cơ bản). Nxb ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, Tái bản, 2009.

2. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

v Cấp Bộ

1. B93-28-18. ” Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông khu vực miền núi phía Bắc”. Nghiệm thu 1998;  Loại tốt.

2. B2004 – 03 -54 “ Sử dụng Văn kiện Đảng trong dạy học Lịch sử Việt Nam ( 1919- 1945) ở lớp 12 – THPT. Nghiệm thu 2006;  Loại tốt.

3. B2007-TN04-18-TĐ. “Ứng dụng CNTT trong dạy học lịch sử ở các trường THPT khu vực trung du, miền núi phía Bắc”. Nghiệm thu 2010; Loại tốt.

4. B2010. TN03 – 05. “ Nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử trong các trường THPT ở tỉnh Bắc Kạn đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình sách giáo khoa mới. (Đang triến khai)

v Cấp cơ sở

1. “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy học phần Phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT”. Nghiệm thu 2007 ; Xuất sắc

[2. “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy học phần Rèn luện kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cho học sinh viên khoa lịch sử”. Nghiệm thu 2008; Xuất sắc.

3. Bài báo, báo cáo khoa học trong nước

1. Đỗ Hồng Thái ( 1986), “Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Bắc”. Kỉ yếu hội thảo NCKH cán bộ trẻ. Trường Đại học Sư phạm Hà nội I.

2. Đỗ Hồng Thái ( 1989), “Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh dân tộc thiểu số ở Việt Bắc qua dạy học lịch sử địa phương”. Thông báo khoa học, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, (11), tr 39 -50.

3. Đỗ Hồng Thái ( 1990), “Nhận thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh như là người thầy giáo dạy học lịch sử”. Thông báo khoa học, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, Tr 29 -35.

4. Đỗ Hồng Thái ( 1990),  “Lãnh tụ Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc thiểu số ở thủ đô Khu giải phóng”. Kỉ yếu Hội nghị KH cán bộ trẻ Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc lần thứ I, Tr 28-33.

5. Nguyễn Xuân Minh, Hoàng Ngọc La, Đỗ Hồng Thái (1995), “Sự hình thành An toàn khu (ATK) Trung ương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp”, TC Lịch sử Quân sự,  Tr12-17, 43.

6. Đỗ Hồng Thái (1996), “Tìm hiểu phương pháp giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Kỉ yếu Hội thảo KH – Kỉ niệm 30 năm thành lập Khoa Lịch sử, tr 69 -74.

7. Đỗ Hồng Thái (1996), “Gây hứng thú học tập qua dạy học khóa trình lịch sử thế giới cận đại ở trường THPT”, Kỉ yếu Hội thảo KH – Kỉ niệm 30 năm thành lập Khoa Lịch sử.

8. Đỗ Hồng Thái (1996), “Góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Khoá trình lịch sử Việt Nam từ 1858-1918 ở trườngTHPT”, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, Tr 21- 22.

9. Đỗ Hồng Thái (1996), “Khu di tích Tân Trào với việc dạy học lịch sử”, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, Số 1, Tr 8-10.

10. Đỗ Hồng Thái, Nguyễn Xuân Minh (1996), “Giảng dạy cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên 1917 ở trường THPT”, Thông báo khoa học,  Đại học Sư phạm – ĐHTN (4), Tr 34 -41.

11. Đỗ Hồng Thái (1999), “Sử dụng văn kiện Đảng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông trung học”, Tạp chí NCGD, số 322. tr.18-20.

12. Đỗ Hồng Thái( 1999), “Sử dụng văn kiện Đảng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông trung học”. Tạp chí NCGD, Số 322, Tr 18 – 20.

13. Đỗ Hồng Thái (2000), “Tìm hiểu phương pháp dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Bắc (1941 -1945)”. Kỉ yếu Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Việt Bắc” . Đại học sư phạm – ĐH Thái Nguyên, tr 123 -131.

14. Đỗ Hồng Thái (2000), “Bàn về việc hướng dẫn sinh viên học tập và nghiên cứu”. Kỉ yếu Hội nghị dạy tốt. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, tr 219 -221.

15. Đỗ Hồng Thái (2002), “Sử dụng tài liệu của Hồ Chí Minh trong dạy học lịch sử Nhà Nguyễn ở trường phổ thông”, Kỉ yếu Hội thảo quốc gia “ Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử thời Nguyễn ở Đại học, Cao Đẳng, Phổ thông”, HN, Tr 405 -410.

16. Đỗ Hồng Thái (2002), “Sử dụng văn kiện Đảng nhằm phát triển tư duy học sinh trong dạy học lịch sử”, Tạp chí GD, Số 45, Tr 21 – 23.

17. Đỗ Hồng Thái (2002), “Sử dụng văn kiện Đảng kết hợp với tài liệu trực quan trong dạy học lịch sử ở trường THPT”, TC Khoa học sư phạm, (6), Tr114 – 119.

18. Đỗ Hồng Thái (2003), “Kết hợp sử dụng văn kiện Đảng với các tài liệu tham khảo khác trong dạy học lịch sử ở trường THPT”, TC Giáo dục, (49), Tr 25 -27.

19. Đỗ Hồng Thái (2004), “Sử dụng văn kiện Đảng trong dạy bài: ” Mặt trận Việt Minh ra đời và lãnh đạo đấu tranh ” ở lớp 12 THPT”, Tạp chí Giáo dục, Số 78, tr 6 – 8.

20. Đỗ Hồng Thái (2004), “Đổi mới rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa lịch sử theo hướng dạy học tích cực”, Tạp chí Giáo dục, số 4, tr.40- 41.

21. Đỗ Hồng Thái (2006), “Giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975   thông qua các văn kiện lịch sử của Đảng”. TC Giáo dục, số 148, tr. 22-24.

22. Đỗ Hồng Thái (2006), “Đổi mới phương pháp sử dụng Văn kiện Đảng trong dạy học lịch sử qua ứng dụng công nghệ thông tin”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN, Số 2 (38), tr. 64-67.

23. Đỗ Hồng Thái (2006), “Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ơ trường phổ thông trước thềm hội nhập”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN, tr. 140-144.

24. Đỗ Hồng Thái ( 2006),“Ứng dụng Công nghệ thông tin trong đổi mới công tác bồi dưỡng giáo viên lịch sử ở trường phổ thông. Kỉ yếu Hội thảo toàn quốc: “ Các giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên”. Đại học Sư phạm Huế.

25. Đỗ Hồng Thái (2007), ” Đường Kách mệnh” – Văn kiện quan trọng của Đảng có ý nghĩa thiết thực đối với việc nghiên cứu và dạy học lịch sử trong nhà trường”, Tạp chí Giáo dục, Số 178, tr.21-23

26. Đỗ Hồng Thái (2007), “Tài liệu văn kiện Đảng với việc dạy học Mặt trận dân tộc thống nhất thời kì 1930-1945”, Tạp chí Giáo dục, Số kì 1 tháng 2, tr.19-21.

27. Đỗ Hồng Thái (2008), “Sử dụng tài liệu văn kiện Đảng trong nghiên cứu và dạy học lịch sử địa phương ở trường trung học phổ thông vùng Việt Bắc”. Tạp chí Giáo dục, Số 190, tr. 24-26.

28. Đỗ Hồng Thái (2008), “Việc ứng dụng CNTT trong dạy học lịch sử ở khu vực Miền núi phía Bắc”, Tạp chí Giáo dục, Số 195, tr.29-31.

29. Đỗ Hồng Thái (2008), “ Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử địa phương ở trường phổ thông khu vự miền núi phía Bắc Việt Nam”, Kỉ yếu hội thảo quốc gia: “ Đổi mới dạy học, kiểm tra, đámh giá kết quả học tập lịch sử và dạy học lịch sử địa phương ở trường phổ thông. Đà Lạt, tr 192-198. .

30. Đỗ Hồng Thái (2009), “Tìm hiểu phương pháp giáo dục lịch sử của  Hồ Chí Minh qua văn kiện Đảng và một số tác phẩm của Người”. Tạp chí Giáo dục, số 215, tr. 32-34

31. Đỗ Hồng Thái, Hoàng Mỹ Hạnh (2009), “Mặt trận đoàn kết chống Mĩ – Diệm giai đoạn 1954 – 1960 qua tài liệu văn kiện Đảng”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN, Tập 54, Số 6, tr. 51-56

32. Đỗ Hồng Thái (2010), “Nhận thức mới về sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong sách giáo khoa lớp 12 qua Văn kiện Đảng”, Tạp chí Giáo dục, Số 238, tr. 49-51.

33. Đỗ Hồng Thái (2010), “Bồi dưỡng giáo viên ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, Số 234, tr.36-38.

4. Các sản phẩm KHCN được ứng dụng trong nước

1.  Đỗ Hồng Thái, “ Giảng dạy khóa trình lịch sử thế giới cận đại (1640-1870) trong sách giáo khoa lớp 10 – CCGD. Tài liệu thay sách giáo khoa lớp 10–CCGD, ĐHSPVB, 1990.

2. Một số vấn đề về giảng dạy chương: “ Khái quát tiến trình lịch sử Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất” trong sách giáo khoa lớp 11-CCGD. Tài liệu thay sách giáo khoa lớp 11 – CCGD, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, 1991.

3. Đỗ Hồng Thái, “Chuyên đề nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường phổ thông”. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên. Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN, 2004.

4. Đỗ Hồng Thái (CB), “Tài liệu Bồi dưỡng năng lực cho giáo viên THPT về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử”. Trường ĐHSP-ĐHTN, 2005.

5. Đỗ Hồng Thái (CB), “ Ứng dụng CNTT trong dạy học lịch sử”. Chuyên đề dùng cho sinh viên, bồi dưỡng giáo viên THPT Trường ĐHSP-ĐHTN, 2008.

6. Đỗ Hồng Thái (CB), “ Nhận thức mới về một số nội dung lịch sử Việt Nam (1919 -1975) qua tài liệu văn kiện Đảng”. Chuyên đề dành cho sinh viên, học viên cao học, bồi dưỡng giáo viên, ĐHSP –ĐHTN, 2008.

7. Đỗ Hồng Thái, Dạy học lịch sử địa phương ở Việt Bắc và Tây Bắc. Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2010.

8. Đỗ Hồng Thái, Dạy học lịch sử Việt Nam (1919-1975) ở trường Trung học phổ thông qua tài liệu Văn kiện Đảng. Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2010

Hoạt động đào tạo

– Số lượng tiến sĩ đang đào tạo: 2

–  Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 3

 

 

 

 

 

Họ và Tên: HÀ THỊ THU THỦY

Ngày, tháng, năm sinh: 21 /04 /1975

Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt

nghiệp

Trường tốt nghiệp, nước

Chuyên ngành

tốt nghiệp

Đại học

1995

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, ViệtNam

Lịch sử

Thạc sĩ

1998

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch sử Việt Nam Cận đại và Hiện đại

Tiến sĩ

2009

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch sử Việt Nam Cận đại và Hiện đại

Chức danh khoa học:

Tiến sĩ; Giảng viên chính

Trình độ ngoại ngữ: Trình độ C tiếng Anh

Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Chức vụ hiện tại: Trưởng  khoa Lịch sử

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 0912804549

Email: hathuyduc@yahoo.com; hathuyduc2002@gmail.com

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử ViệtNamcận đại và hiện đại, Lịch sử văn hóa, chính trị và kinh tế của các dân tộc thiểu số vùng miền núi và trung du Bắc Bộ.

v Môn học giảng dạy đại học: Lịch sử ViệtNamhiện đại; Ngoại giao ViệtNamhiện đại; CNXH ở ViệtNam.

v Môn học giảng dạy sau đại học: Một số vấn đề Lịch sử ViệtNamcận – hiện đại; CNXH ở ViệtNam; Ngoại giao ViệtNamhiện đại.

Các công trình khoa học:

1. Sách, giáo trình đã xuất bản

1. Địa chí Thái Nguyên, (2009), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

2. Đề tài NCKH& CN các cấp đã chủ trì

v Cấp Nhà nước

1. ĐTĐL.2010T/32. “Sự tương tác giữa yếu tố tự nhiên với đời sống kinh tế và văn hóa của dân tộc Mông, Dao ở các tỉnh miền núii phía Bắc”. Nghiệm thu năm 2012.

v Cấp Bộ

1. B2005-03-66. “Công nghiệp khai thác mỏ kim loại của thực dân Pháp ở Thái Nguyên (1906-1945)”. Nghiệm thu năm 2006, loại xuất sắc.

v Cấp Tỉnh

1. “Nghiên cứu tri thức dân gian của người Dao ở tỉnh Thái Nguyên và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. Nghiệm thu năm 2011.

v Cấp cơ sở

1. “Cơ cấu xã hội nông thôn miền Bắc (1945-1954)”. Nghiệm thu năm 2001, loại tốt.

2. “Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy một số chiến dịch lớn của kháng chiến chống Pháp (1946-1954)”. Nghiệm thu năm 2007, loại tốt.

3. “Khai thác và sử dụng phim tư liệu, tranh ảnh, lược đồ theo chủ đề “Cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam”Nghiệm thu năm 2009, loại tốt.

4. “Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan học phần Lịch sử Việt Nam hiện đại”. Nghiệm thu năm 2010, đạt loại tốt.

3. Bài báo, báo cáo khoa học trong nước

1. Nguyễn Ngọc Cơ, Hà Thị Thu Thủy (2004), “Hoạt động khai thác than của thực dân Pháp ở Thái Nguyên (1906-1945)”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2.

2. Hà Thị Thu Thủy (2004), “Vài nét về chính sách thuế đối với mỏ kim loại dưới triều vua Minh Mệnh ở khu vực miền núi phía Bắc”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 4.

3. Hà Thị Thu Thủy (2005), “Vấn đề phát triển ngành công nghiệp khai thác mỏ trong các tư tưởng cải cách kinh tế ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11.

4. Hà Thị Thu Thủy (2005), “Hoạt động khai thác mỏ kim loại của thực dân Pháp ở một số tỉnh khu vực miền núi phía Bắc”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội số 6.

5. Hà Thị Thu Thủy (2006), “Đôi nét về hoạt động khai thác mỏ kim loại ở Thái Nguyên dưới triều Nguyễn (giai đoạn 1802-1884)”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên số 2.

6. Hà Thị Thu Thủy (2009), “Ảnh hưởng của  hoạt động khai thác mỏ đối với xã hội tỉnh Thái Nguyên thời  kỳ thực dân Pháp thống trị (1897-1945)”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên số 3.

7. Hà Thị Thu Thủy (2009), “Hoạt động khai thác mỏ kim loại của thực dân Pháp ở Thái Nguyên (1906-1945)”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10.

8. Hà Thị Thu Thủy, Trần Thị Thanh Huệ (2010), “Vài nét về phương thức khai thác nguồn lợi tự nhiên của người Dao ở huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Môi trường và tài nguyên thiên nhiên của khu vực miền núi phía Bắc: hiện trạng và định hướng phát triển bền vững” tại Trường ĐHSP Thái Nguyên, tháng 12.

9. Hà Thị Thu Thủy, Thân Thị Huyền (2010), “Ảnh hưởng của nền kinh tế tài nguyên tới môi trường tự nhiên vùng cao thông qua hoạt động sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc Mông vùng trung du và miền núi Bắc Bộ Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Môi trường và tài nguyên thiên nhiên của khu vực miền núi phía Bắc: hiện trạng và định hướng phát triển bền vững” tại Trường ĐHSP Thái Nguyên, tháng 12.

10. Hà Thị Thu Thủy, Đàm Thị Uyên (2011), “Làng bản và Luật tục bảo vệ tài nguyên thiên nhiên  của người Hmông huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang”, Tạp chí Dân tộc và Thời đại số 139-140/2011.

11. Hà Thị Thu Thủy, Dương Kim Giao (2011), “Luật tục và hương ước của dân tộc Hmông khu vực miền núi phía Bắc trong sử dụng và và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên”, Tạp chí Dân tộc và Thời đại số 139-140/2011.

2. Hà Thị Thu Thủy, Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Thế Hùng, “Biến đổi trong tập quán sản xuất của người Dao Lô Gang huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”, Tạp chí Dân tộc và Thời đại số 139-140/2011.

13. Hà Thị Thu Thủy, Trần Thị Thanh Huệ (2011), “Phương thức khai thác nguồn lợi tự nhiên của người Dao huyện Thông Nông tỉnh Cao Bằng hiện nay”, Tạp chí Dân tộc và Thời đại số 139-140/2011.

14. Hà Thị Thu Thủy, Vũ Thị Hà (2011), “Ứng xử trong gia đình người Tày ở huyện  Na Hang tỉnh Tuyên Quang”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên số 8.

15. Hà Thị Thu Thủy, Trần Mạnh Thắng (2011), “Thiết chế chính trị của người Cao Lan tỉnh Tuyên Quang trước Cách mạng tháng Tám năm 1945”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên số 8.

4. Thành tích trong Nghiên cứu khoa học:

Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Giai đoạn 2000-2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình đạt Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2010” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN MINH

Sinh ngày:25/12/1943

Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tổt nghiệp

Chuyờn ngành tốt nghiệp

Đại học

1965

Đại học sư phạm Hà Nội

Lịch sử

Tiến sĩ

1996

Đại học sư phạm Hà Nội

Lịch sử Việt Nam Cận hiện đại

Chức danh khoa học:

Giảng viên chính

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Pháp

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Điện thoại: Cố định : 0280 854 888; Di động : 0983251242

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

            v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử Việt Nam

v Môn học giảng dạy đại học: Lịch Sử Việt Nam Cận – Hiện đại

v Môn học giảng dạy sau đại học: Lịch Sử Việt Nam Cận – Hiện đại

Các công trình khoa học

 1. Sách đã xuất bản

1. Chủ biên : Phụ nữ Bắc Thái trên chặng đường đấu tranh và xây dựng (1930 – 1980), có tác giả Hoàng Ngọc La tham gia; xuất bản 1986.

2.Chủ biên: Lịch sử Bưu điện tỉnh Bắc Thái (1930 – 1990), có tác giả Hoàng Ngọc La tham gia; xuất bản 1991.

3. Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Tập 1 (1930 – 1975), có tác giả Hoàng Ngọc La tham gia; xuất bản 1991.

4. Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ huyện Đại Từ. Tập 1 (1930 – 1954), có tác giả Hà Đức Toàn tham gia; xuất bản 1991.

5. Chủ biên: Lịch sử đấu tranh cách mạng Quảng Hoà (1930 – 1954), có các tác giả: Hoàng Ngọc La, Đỗ Hồng Thái và Lê Đình Thốc tham gia; xuất bản 1992.

6. Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai. Tập 1 (1930 – 1954), có tác giả Vũ Thanh Khôi tham gia; xuất bản 1993.

7. Đồng tác giả: Bắc Thái: Lịch sử kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975), xuất bản 1993.

8. Đồng tác giả: 50 năm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Thái (1947 – 1997), xuất bản 1996.

9. Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ huyện Bạch Thông (1930 – 1975), có các tác giả: Phạm Tất Quynh, Vũ Thanh Khôi, Nguyễn Thu Huyền tham gia; xuất bản 1996.

10. Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Lương. Tập 1 (1930 – 1954), có tác giả Vũ Thanh Khôi tham gia; xuất bản 1996.

11. Chủ biên: Lịch sử ATK Định Hoá trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954), có tác giả Nguyễn Xuân Hùng tham gia; xuất bản 1997.

12. Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ huyện Đồng Hỉ (1930 – 1995), có các tác giả: Vũ Thanh Khôi, Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Thu Huyền tham gia; xuất bản 1997.

13. Đồng tác giả: Bà mẹ ViệtNamanh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thái Nguyên; xuất bản 1997.

14. Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ thị xã Sông Công (1985 – 1995), có tác giả Vũ Thanh Khôi tham gia; xuất bản 1998.

15. Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ xã Kha Sơn (1943 – 1995), có các tác giả: Phạm Tất Quynh, Vũ Thanh Khôi, Nguyễn Thu Huyền tham gia; xuất bản 1999.

16. Đồng tác giả: Thái Nguyên: Lịch sử đấu tranh vũ trang cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1941 – 1954), xuất bản 1999.

17. Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ huyện Đại Từ. Tập 2 (1954 – 1995), có các tác giả: Phạm Tất Quynh, Vũ Thanh Khôi, Nguyễn Xuân Hùng và Nguyễn Thu Huyền tham gia; xuất bản 2000.

18. Đồng tác giả: Thái Nguyên: Lịch sử kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954 – 1975, xuất bản 2001.

19. Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ huyện Ngân Sơn. Tập 2 (1954 – 1975), có các tác giả: Phạm Tất Quynh, Vũ Thanh Khôi, Nguyễn Thu Huyền tham gia; xuất bản 2002.

20. Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Tập 2 (1975 – 2001), có các tác giả: Phạm Tất Quynh, Nguyễn Văn Thắng và Vũ Thanh Khôi tham gia; xuất bản 2002.

21.Đồng tác giả: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Tập 1 (1936 – 1965), xuất bản 2003.

22. Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai. Tập 2 (1955 – 2000), có các tác giả: Phạm Tất Quynh, Nguyễn Văn Thắng và Lê Thu Hương tham gia; xuất bản 2004.

23. Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ Khối cơ quan Dân – Chính – Đảng tỉnh Thái Nguyên (1954 – 2004), có các tác giả: Phạm Tất Quynh, Nguyễn Văn Thắng và Vũ Thanh Khôi tham gia; xuất bản 2004.

24. Đồng tác giả: Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thái Nguyên (1975 – 2000), xuất bản 2004.

25. Chủ biên: Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mĩ xâm lựợc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của quân và dân huyện Đại Từ (1945 – 2000), có các tác giả: Nguyễn Văn Thắng, Phạm Tất Quynh, Vũ Thanh Khôi, Ma Khánh Tiên, Nguyễn Đức Thọ tham gia; xuất bản 2004.

26. Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Bình (1930 – 2005); có các tác giả: Phạm Tất Quynh, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Thanh Khôi và Hà Huy Hoàng tham gia; xuất bản 2005.

27.Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Tập 2 (1965 – 2000); có các tác giả: Phạm Tất Quynh, Nguyễn Văn Thắng và Vũ Thanh Khôi tham gia; xuất bản 2005.

28.Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Lương. Tập 2 (1955 – 2000); có các tác giả: Phạm Tất Quynh, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Thanh Khôi, Dương Công Nhuận và Nguyễn Thu Huyền tham gia; xuất bản 2005.

29. Đồng tác giả: Phổ Yên: Lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (1945 – 2000), xuất bản 2005.

30. Chủ biên: Thành phố Thái Nguyên: Lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (1945 – 2000), có các tác giả: Nguyễn Văn Thắng, Phạm Tất Quynh, Vũ Thanh Khôi tham gia; xuất bản 2007.

31. Chủ biên: Huyện Đồng Hỉ: Lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc (1945 – 2000), có các tác giả: Phạm Tất Quynh, Vũ Thanh Khôi, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Sĩ Cảnh tham gia; xuất bản 2006.

32. Đồng chủ biên: Bác Hồ với Thái Nguyên – Thái Nguyên với Bác Hồ, có các tác giả: Phạm Tất Quynh, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Thanh Khôi tham gia; Nxb Lí luận chính trị, Hà Nội 2007.

33. Chủ biên: Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Sông Công (1985 – 2005), có các tác giả: Nguyễn Văn Thắng, Phạm Tất Quynh, Dương Đình Cường tham gia; xuất bản 2007.

34. Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ xã Phấn Mễ (1946 – 2005), có các tác giả: Phạm Tất Quynh, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Thanh Khôi tham gia, xuất bản 2009.

35. Chủ biên: Lịch sử công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh TháI Nguyên (1930 – 2010), có các tác giả: Phạm Tất Quynh, Nguyễn Văn Thắng, Vũ thanh KhôI, Nguyễn Thu Huyền tham gia, xuất bản 2010.

35. Chủ biên: Lịch sử công tác dân vận Đảng bộ tỉnh TháI Nguyên (1930 – 2010, Phạm Tất Quynh, Nguyễn Văn Thắng, Vũ thanh Khôi, tham gia, xuất bản 2010.

37. Chủ biên: Lịch sử Đảng bộ xã Bình Sơn (1946 – 2006), Phạm Tất Quynh, Nguyễn Văn Thắng, Vũ thanh KhôI tham gia, xuất bản 2010

– Giáo trình, sách giáo khoa:

1. Đồng tác giả: Lịch sử ViệtNam1945 – 1975 – Giáo trình Đại học sư phạm theo chương trình cải cách. Nxb Giáo dục, Hà Nội 1987.

2. Đồng tác giả: Lịch sử 12, Tập 2 – Sách giáo khoa theo chương trình cải cách. Nxb Giáo dục, Hà Nội 1992.

3.Đồng tác giả: Lịch sử 12 – Sách Giáo viên. Nxb Giáo dục, Hà Nội 1992.

4. Đồng tác giả: Lịch sử địa phương. Tài liệu giảng dạy dùng cho các trường phổ thông tỉnh Thái Nguyên. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, 1998.

5. Đồng tác giả: Lịch sử ViệtNam1945 đến nay – Giáo trình Cao đẳng sư phạm. Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998.

6. Đồng tác giả: Một số chuyên đề Lịch sử ViệtNam. Giáo trình Cao học, Nxb ĐHQG,  Hà Nội, 2002.

7. Chủ biên: Lịch sử ViệtNam1945 – 2000 – Nxb Giáo dục, Hà Nội 2006.

8. Đồng tác giả: Hướng dẫn học và ôn tập Lịch sử 9. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2005.

9. Đồng tác giả: Lịch sử ViệtNam- Tập VI (1945 – 1954) – Nxb ĐHSP, Hà Nội, 2008.

10. Đồng tác giả: Lịch sử ViệtNam1945 – 1975. Giáo trình theo Dự án đào tạo giáo viên Trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nxb ĐHSP, Hà Nội 2007.

2Đề tài, chương trình, dự án KH&CN đã chủ trì

v Cấp Bộ

            1. Tìm hiểu An toàn khu (ATK) Trung ương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954. Năm 1994.

            v Cấp cơ sở

1. Việt Bắc: Lịch sử và du lịch. Năm 1995.

2. Sự phân hoá giai cấp trong xã hội miền Namdưới tác động chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mĩ. Năm 2001.                                                        

      3. Các bài báo, báo cáo khoa học trong nước

                1. Một số ý kiến bước đầu qua thực tế nghiên cứu lịch sử địa phương. Nội san Khoa học Trường ĐHSP Việt Bắc, 12/1986, từ trang 47 đến trang 51.

2.Lãnh tụ Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng căn cứ địa Việt Bắc. Thông báo Khoa học Trường ĐHSP Việt Bắc, 11/1990.

3. Việt Bắc: Căn cứ địa chủ yếu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thông báo Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội. Tập số 7, tháng 12/1994, từ tr. 85 đến tr. 90.

4. Sự hình thành An toàn khu (ATK) Trung ương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tạp chí Lịch sử Quân sự, Số 3, tháng 5 – 6/1995, từ trang 12 đến trang 17.

5. Từ sự kiện tháng 11/1944 trên căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai. Tạp chí Lịch sử Quân sự. Số 1, tháng 1 – 2/1996, từ trang 25 đến trang 30.

6. Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế ở ATK Trung ương trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Thông báo Khoa học Trường ĐHSP – ĐHTN, Số 2/1996, từ trang 1 đến trang 8.

7. Hướng nghiên cứu khoa học như thế nào cho có hiệu quả? Kỉ yếu Hội thảo Khoa học: “Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc với sự nghiệp phát triển giáo dục miền núi, vì mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Trường ĐHSP – ĐHTN, 11/1996, từ trang 13 đến trang 19.

8. ATK Trung ương ở Việt Bắc: Một tầm nhìn chiến lược sáng suốt, một sự lựa chọn đúng đắn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Số 1 tháng 12/1996, từ trang 8 đến trang 10.

9. Căng Bá vân: Nơi rèn luyện ý chí cách mạng của các chiến sĩ cộng sản. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số 1 (290) 1 – 2/1997, từ trang 83 đến trang 87.

10. Giảng dạy cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên 1917 ở trường phổ thông trung học (đồng tác giả). Thông báo Khoa học Trường ĐHSP – ĐHTN, Số 4/1997, từ trang 34 đến trang 41.

11. Về cuộc chiến đấu của quân, dân Thái Nguyên chống cuộc hành quân “Phoque”. Tạp chí Lịch sử Quân sự, Số 3, tháng 5 – 6/1997, từ trang 34 đến trang 37.

12. ATK Định Hoá trong căn cứ địa Việt Bắc. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học: “Hồ Chí Minh với việc xây dựng ATK Định Hoá trong căn cứ địa Việt Bắc”, Viện Lịch sử Quân sự ViệtNamvà Tỉnh uỷ Thái Nguyên xuất bản 1997, từ trang 117 đến trang 126.

13. Bài học về bảo vệ thắng lợi căn cứ địa Việt Bắc – Trung tâm đầu não của cuộc kháng chiến và những vấn đề đặt ra. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học: “Bắc Kạn với chiến thắng Việt Bắc Thu – Đông 1947”, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và Tỉnh uỷ Bắc Kạn xuất bản 1997, từ trang 226 đến trang 237.

14. Dân quân, du kích Bắc Kạn trong Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học: “Bắc Kạn với chiến thắng Việt Bắc Thu – Đông 1947”, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và Tỉnh uỷ Bắc Kạn xuất bản 1997, từ trang 81 đến trang 88.

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học: “Thái Nguyên trong Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947”, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên xuất bản 1997, từ trang 100 đến trang 110.

16. Về cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và tác động của nó đối với tình hình thế giới. Thông báo Khoa học Trường ĐHSP – Đại học Quốc gia Hà Nội. Số 2/1998, từ trang 60 đến trang 67.

17. Biến trại giam đế quốc thành nơi rèn luyện tinh thần, ý chí cách mạng của các chiến sĩ cộng sản. Tạp chí Lịch sử Đảng, 6/1998, từ trang 46 đến trang 51.

18. Hình ảnh Anh bộ đội Cụ Hồ trong lòng các dân tộc Việt Bắc. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học: “55 năm Quân đội nhân dân Việt Nam – Miền đất khai sinh và quá trình phát triển” – Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu I và Tỉnh uỷ Cao Bằng. Nxb QĐND, 1999, từ trang 422 đến trang 431.

19. Đội ngũ thầy giáo: Một yếu tố quyết định chất lượng đào tạo. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục (Phụ bản số chuyên đề), quý I/2000, từ trang 11 đến trang12.

20. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác đào tạo cán bộ ở Việt Bắc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN, 4/2000.

21. Vấn đề thi đua với phong trào thi đua dạy tốt. Kỉ yếu Hội nghị dạy tốt, ĐHTN, 5/2001, từ trang 91 đến trang 94.

22. Nhận thức đúng để giảng dạy tốt Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến nay. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, 9/2001.

23. Cơ chế thị trường và vấn đề giáo dục sinh viên trong trường ĐHSP. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN, Số 2 (18)/2001, từ trang 92 đến trang 94.

24. Một chuyển hướng kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương về nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945. Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế: “Việt Nam trong thế kỉ XX”, do Trung tâm KHXH và NVQG cùng ĐHQG Hà Nội tổ chức, Nxb CTQG Hà Nội, 2002. Tập 2, từ trang 228 đến trang 239.

25. Lực lượng bảo vệ ATK ở Việt Bắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954). Hợp tuyển công trình khoa học: “Quân đội nhân dân Việt Nam – Truyền thống và hiện đại”, Nxb Từ điển bách khoa 2004; từ trang 427 đến  trang 433.

26. Nghị quyết 15 của BCH TW (khoá II): đường lối độc lập tự chủ, sáng tạo của Đảng ta trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Việt Nam 1945 – 2005 (21 năm kháng chiến chống Mĩ cứu nước và 30 năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc)”. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2005; từ trang 22 đến trang 31.

27. Bác Hồ ở An toàn khu (ATK) trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954). Hợp tuyển công trình: “Hồ Chí Minh – Những chặng đường lịch sử”, Nxb Hải Phòng 2005; từ trang 532 đến trang 547.

28. Căn cứ địa ATK Việt Bắc – Một sáng tạo trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Tạp chí Lịch sử Quân sự 12/2006, từ trang 34 đến trang 38.

29. Việt Bắc – Căn cứ địa kháng chiến Trung ương. Báo cáo tham luận tại Hội thảo khoa học nhân dịp kỉ niệm 60 năm chiến thắng Việt Bắc Thu – Đông 1947, do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Quân khu I và II tổ chức. In trong tập sỏch: Chiến thắng Việt Bắc Thu – Đụng 1947. Vai trũ căn cứ địa và bước ngoặt của cuộc khỏng chiến. Nxb QĐND, H. 2008, từ trang 273 đến trang 287.

30. Đồng khởi – nột đặc sắc về nghệ thuật lãmh đạo khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng. Tạp chí Lịch sử Quân sự số 1/2010.

 

Họ và tên: HOÀNG NGỌC LA

Ngày, tháng , năm sinh: 7/9/1943

Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1968

Đại học Tổng hợp Hà Nôi

Lịch sử

Tiến sĩ

1994

Đại học Tổng hợp Hà Nôi

Lịch sử ViệtNamcận hiện đại

Chức danh khoa học:

Giảng viên chính

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung C, Pháp A

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Điện thoại: 02803846224

Email: hoangngocla@tnu.edu.vn

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch Sử ViệtNam

v Môn học giảng dạy đại học: Lịch Sử ViệtNamcận hiện đại

Các công trình khoa học

1. Sách đã xuất bản

            1.  Bác Hồ ở Việt BắcNxb Việt Bắc, 1975.

            2Phụ nữ Bắc Thái trên con đường đấu tranh và xây dựng 1930 – 1980Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Thái, 1986.

            3.  Căn cứ địa Việt Bắc (1940 – 1945)Chủ trì năm 1995, Nxb Chính trị Quốc gia.

            4.  Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Thái (1930 – 1995)Chủ trì năm 1996, Nxb Chính trị Quốc gia.

            5.  Lịch sử Ðảng bộ huyện Ba Bể (1930 – 1954), Chủ trì năm 1998, Huyện uỷ Ba Bể.

            6.   Lịch sử Ðảng bộ huyện Na Rì (1930 – 1975)Huyện uỷ Na Rì, Chủ trì năm 2000.

            7.  Lịch sử Ðảng bộ huyện Chợ Ðồn (1954 – 1975)Chủ trì năm 2000, Nxb Cính trị Quốc gia.

            8.  Lịch sử Ðảng bộ huyện Ba Bể (1954 – 1975)Chủ trì năm 2001, Huyện uỷ Ba Bể xuất bản.

            9.   Lịch sử trường Bưu điện miền núi (1965 – 2005)Chủ biên năm 2005, Nxb Bưu điện.

            10.   Lịch sử kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ huyện Chợ Ðồn (1945 – 1975), Chủ biên năm 2006, Huyện uỷ Chợ Ðồn xuất bản.

 2.Đề tài KH và CN các cấp đã chủ trì

v Cấp Bộ

1. B91-26-04. Văn hoá dân gian Tày, Chủ trì năm 1993 , đã in thành sách năm 2002.

2.B96-05-04. Nghiên cứu mối quan hệ thiên chúa giáo với kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên, Chủ trì năm 1998, .

3. B98-05-10. Tín ngưỡng dân gian Tày – Lịch sử và hiện tại, Chủ trì năm 1999.

v Cấp cơ sở

1. Khởi nghĩa giành chính quyền từng phần – một sáng tạo của cách mạng Việt Nam trong cuộc vận động cách mạng tháng Tám – 1945, Chủ trì năm 1998. 

3. Các bài báo, báo cáo khoa học trong nước                                                                                                                                              

1. Tìm hiểu vai trò của Hồ chủ tịch với việc xây dựng Mặt trận Việt Minh ở Việt Bắc, Thông báo Khoa học chuyên ngành Lịch sử ÐHSP Việt Bắc, 11/1990.

2. Một số vấn đề đoàn kết dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Lịch sử Ðảng, số 3/1993.

3. Nhà sàn của người Tày – Lịch sử và hiện tại, Bộ GD và ÐT, Thông báo khoa học của các trường ÐH, số 1/1993

4. Viết chung (1995): Sự hình thành An toàn khu (ATK) Trung ương trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, Tạp chí Lịch sử quân sự, số 3/1995.

5. Tân Trào thủ đô cách mạng, Tạp chí Lịch sử quân sự số 4/ 1995.                                                                   6. Xưởng quân giới ở Bản Thi trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Tạp chí Lịch sử quân sự, số 1/ 1996.                                                                                                                                                             7. Mặt trận Việt Minh – Liên Việt ở hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên trong những năm đầu kháng chiến (1946 – 1950), Thông báo khoa học trường ÐHÐC – ÐHTN, số 1/ 1997.                                                                     8.  Bước đầu tìm hiểu tín ngưỡng dân gian Tày trong mối quan hệ giữa con người với tự nhiên,Thông báo khoa học trường ÐHSP, số 1/ 1999.                                                                                                                       9. Ðịnh Hoá – ATK của Trung ương, Tạp chí Xưa và nay, số 105, 2001.                                                         10. Dương Tự Minh trong tâm thức của các dân tộc ở Việt Bắc, Kỷ yếu Dương Tự Minh, 2004).

11. Tục thờ cóng thành hoàng của đồng bào Tày, Thông báo khoa học trường ÐHSP số 1/ 2000.

12. Căn cứ địa Việt Bắc trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám – 1945, Hội thảo khoa học ngành Sử các trường Ðại học, tại TPHCM, Bộ ÐH và THCN chủ trì (6/1979).                                                                                                                    13. Vị trí và vai trò căn cứ địa Việt Bắc trong Cách mạng tháng Tám – 1945, Hội nghị Thông báo KH về CM tháng Tám các tỉnh miền núi phía Bắc, tại Cao Bằng. Viện Lịch sử Ðảng chủ trì (3/1994.                                                                                                                                             14. Khởi nghĩa giành chính quyền từng phần ở Việt Bắc trong cuộc vận động cách mạng tháng Tám – 1945, Hội thảo khoa học Việt Bắc với Cách mạng tháng Tám 1945 – 1995, Quân khu I và Viện Lịc sử quân sự tổ chức tại Hồ Núi Cốc, 1995.                                                                                                               15. Hồ Chí Minh với việc xây dựng khu giải phóng, Hội thảo Khoa học Ðảng quang vinh Bác hồ vĩ đại, đất nước đổi mới đi lên CNXH, ÐHSP – ÐHTN tổ chức, 5/1995.                                                            16. Truyền thống yêu nước của đồng bào các dân tộc Bắc Kạn trong kháng chiến chống Pháp, Hội thảo KH Bắc Kạn với chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947, Quân khu I, Viện Lịch sử quân sự và tỉnh BK tổ chức, 1997.                                                                                                                                     17. Việt Bắc nơi ra đời và huấn luyện các lực lượng vũ trang cách mạng, Hội thảo khoa học “55 năm QÐNDVN, miền đất khai sinh và qúa trình phát triển”, QKI, Viện Lịch sử quân sự và Tỉnh uỷ Cao Bằng tổ chức, 1999.

 

Họ và Tên: NGUYỄN DUY TIẾN

Ngày, tháng, năm sinh: 19/03/1954

Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt

nghiệp

Trường tốt nghiệp, nước

Chuyên ngành

tốt nghiệp

Đại học

1983

ĐH Tổng hợp Hà Nội, ViệtNam.

Lịch sử Việt Nam

Tiến sĩ

2000

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, ViệtNam.

Lịch sử Việt Nam

Quá trình đào tạo

Chức danh khoa học: PGS.TS.Giảng viên chính

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga C, Tiếng Anh B

Đơn vị công tác hiện tại: trường Đại học Khoa  học– Đại học Thái Nguyên

Chức vụ hiện tại: Trưởng Bộ môn

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy

v     Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử Việt Nam

v     Môn học giảng dạy đại học: Lịch sử Việt Nam Cận hiện đại

v     Môn học giảng dạy sau đại học: Quá trình thực hiện chính sách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp.

Các công trình khoa học

1. Sách, giáo trình đã xuất bản

1.1. Các sách chủ biên:

            1. Quá trình thực hiện quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân ở Thái Nguyên (1945-1957), NXB Chính trị Quốc Gia năm 2002.

1.2. Các sách tham gia biên soạn

1.  “40 năm trường ĐH Sư Phạm Thái Nguyên (1966-2006)”, NXB Giáo dục năm 2006.

2. Đề tài NCKH& CN các cấp đã chủ trì

v Cấp Bộ

            1.  “Thực trạng sở hữu ruộng đất ở Thái Nguyên (giai đoạn 1988- 2008) và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ruộng đất cho nông dân giai đoạn hiện nay.”

v Cấp cơ sở

1. “Cuộc đấu tranh ngoại giao của Đảng và Chính Phủ ta (từ tháng 1-1973 đến tháng 4-1975)”, nghiệm thu năm 2003, loại tốt.

2. “Ứng dụng CNTT trong việc giảng dạy LSVN giai đoạn 1919-1930”, nghiệm thu năm 2007, loại khá

3. Các bài báo, báo cáo khoa học

1. Tình hình sở hữu ruộng đất ở Thái Nguyên trước Cách mạng tháng Tám 1945. (2002). Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử.

2. Chuyển biến kinh tế huyện Định Hóa Thái Nguyên (1986-2004). (2007). Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử.

3. Tình hình ruộng đất ở Thái Nguyên trước cách mạng tháng Tám  năm 1945 (1999). Tạp chí Dân tộc học.

4. Thực hiện thí điểm chính sách ruộng đất của Đảng ở Thái Nguyên những năm 1952-1953. (1999). Tạp chí Lịch sử Đảng.

5. Giảm tô và cải cách ruộng đất ở Thái Nguyên với chiến cuộc Đông Xuân 53-54 và chiến thắng Điện Biên Phủ (2000). Tạp chí Lịch sử quân sự.

6. Sự nghiệp giáo dục phổ thông đối với đồng bào dân tộc ở Bắc Kạn (1997-2004). (2006). Tạp chí Dân tộc học.

7. Dồn điền đổi thửa ở Thái Nguyên – một số vấn đề đặt ra. (2009). Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

8. Một vài giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại ở Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. (2007). Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

9. Một số bài học kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh chống Mỹ và tay sai trên mặt trận ngoại giao của Đảng và Chính phủ ta (giai đoạn từ 1973-1975). (2005). Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

10. Những đóng góp của nhà tư sản địa chủ kháng chiến Cát- Hanh – Long vào công cuộc kháng chiến chống Pháp (1996). Thông báo Khoa học Đại học Sư phạm Việt Bắc.

11. Mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ của cách mạng Việt Nam nhận thức và thực tiễn (1930-1945). (1999). Thông báo Khoa học Đại học sư phạm Thái Nguyên.

12. Tôn Thất Thuyết và vai trò của ông trong Lịch sử dân tộc. (1989). Thông báo Khoa học Đại học sư phạm Thái Nguyên.

13. Thí điểm giảm tô và cải cách ruộng đất ở Thái Nguyên năm 1952-1954. (2001). Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

14. Công cuộc xóa đói giảm nghèo ở An toàn khu (ATK) Định Hóa – Thái Nguyên, những vấn đề đặt ra. (2001). Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

15. Thực trạng sở hữu ruộng đất trong nông nghiệp ở Thái Nguyên và một vài giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân trong giai đoạn hiện nay. (2010). Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên.

16. Tác động của chính sách Khoán 10 trong nông nghiệp ở Thái Nguyên Một số vấn đề đặt ra. (2010). Tạp chí Lịch sử Đảng

5. Hoạt động đào tạo

– Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 16

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG CANH

Ngày, tháng , năm sinh: 25/05/1955

Quá trình Đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp, nước

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1978

Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc

Lịch sử

Cao Học

1998

Trường Đại học  Sư phạm Hà Nội

Lịch sử thế giới

Tiến sĩ

2004

Trường Đại học  Sư phạm Hà Nội

Lịch sử thế giới

Chức danh khoa học:

Trợ giảng:1978

Giảng viên:1980

Giảng viên chính:1999

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga C

Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ liên hệ:              Khoa Lịch sử – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Điện thoại:                                0913394496

Email:                                     huongcanh.dhsp@gmail.com

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử thế giới cận – hiện đại

v Môn học giảng dạy đại học: Lịch sử văn minh thế giới, chuyên đề Lịch sử thế giới, Phương pháp luận sử học, Phương pháp dạy học lịch sử

v Môn học giảng dạy sau đại học: Lịch sử văn minh nhân loại, Những vấn đề cơ bản của Lịch sử thế giới cận – hiện đại

1. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì:

v Cấp Bộ

1. B2004-03-53, “Nhân tố Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Nghiệm thu 2006, loại xuất sắc.

2. Bài báo, báo cáo khoa học trong nước

1.“Một vài suy nghĩ về Bác Hồ với vấn đề giải phóng phụ nữ”. Thông báo khoa học       (chuyên ngành lịch sử) Trường ĐHSP Việt Bắc số tháng 11/1990.

2. “Hoạt động ngoại khoá với chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh-những tên, bí danh, bút danh cùng những năm tháng hoạt động của Người”. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 1 (2) 1997

3. “Về thủ đoạn xâm lược và chính sách nô dịch văn hoá tư tưởng của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam”. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 2 (5) 1998.

4. “Về vấn đề chất lượng đào tạo giáo viên hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục – Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên (phụ bản chuyên đề quý I/2000)

5. “Một số ý kiến trao đổi về chất lượng đào tạo giáo viên hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, 2000

6. “Báo cáo đôi nét về vấn đề dạy tốt khoa lịch sử”, Kỷ yếu Hội nghị Dạy tốt, trường Đại học Sư phạm – ĐHTN, 2001.

7. “Một vài suy nghĩ trao đổi về việc quản lý, giáo dục sinh viên ở trường Đại học Sư phạm – ĐHTN”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản lý Giáo dục (Kỷ niệm 35 năm thành lập trường ĐHSP Thái Nguyên (1966-2001)).

8. “Về việc xây dựng nền quốc phòng Trung Quốc và mối quan hệ hợp tác an ninh Trung – Mỹ hiện nay”, Một số vấn đề về lịch sử – Nxb ĐHQGHN 1999, tái bản 2001.

9. “Trung Quốc xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN, số 2 (22) 2002, tr.19-22

10. “Vấn đề Đài Loan trong quan hệ Mỹ – Trung”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHTN, số 2 (26)/2003, tr.97-99

11. “Vài nét về công cuộc cải cách nông nghiệp ở nông thôn Trung Quốc (12/1978-10/1984)”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHTN, số 3(27)/2003, tr.27-30

12. “Vài nét về Tổng thống Mỹ Jimmy Carter”. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 8(65)/2003, tr.51-53

13. “Nhân tố Trung Quốc trong chính sách của Mỹ về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 10 (103)/2006, tr. 24-26

14. “Truyện cười Văn Lang – Người bạn đòng hành cùng thời gian – lịch sử – văn hoá JKHxã hội”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia, Đại học Hùng Vương, tháng 2/2007, tr. 136-142

15. “Nhân tố Nhật Bản trong chính sách Đông Á của Mỹ sau Chiến tranh lạnh”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 5 (134)/2009, tr. 47-50

16. “Chính sách Đông Nam Á, Nam Á của Mĩ sau Chiến tranh lạnh”, Tạp chí Châu Mĩ ngày nay, số 3/2010, tr. 25-29


Họ và tên: HÀ VIỆT

Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1974

Trường Đại học Sư phạm
Việt Bắc

Lịch sử

Thạc sĩ

1997

Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội

Lịch sử Thế giới

Chức danh khoa học:

Giảng viên chính

Trình độ ngoại ngữ: Nga C, Trung.

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Điện thoại: 0983750714

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử Thế giới

v Môn học giảng dạy đại học: Lịch sử Thế giới cận hiện đại

Các công trình khoa học:

1. Đề tài KH và CN cấp cơ sở đã chủ trì

v Cấp cơ sở

1. Từ dòng họ Lý ở Việt Nam ở Hàn Quốc đến quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc ngày nay, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 2009.

            2. Ngân hàng câu hỏi đề thi trắc nghiệm lịch sử thế giới cận đại, đề tài cấp cơ sở 2010

            3. Cải cách giáo dục Trung Quốc những thành tựu và kinh nghiệm bước đầu. Ðề tài NCKH học cấp trường 1999

            4. Công cuộc duy tân ở Nhật Bản từ học thuyết đến hiện thực. Ðề tài NCKH cấp trường 2001)

            5. Sự phát triển của giáo dục Nhật Bản từ thời Minh Trị đến nay. Ðề tài NCKH cấp trường 2002

            6. Tìm hiểu quan hệ Việt Nam- Nhật bản trong quá khứ và hiện tại. Ðề tài NCKH cấp trường năm 2004

            7. Những chuyển biến kinh tế xã hội ở nước Nga trước cách mạng nông nô 1861. Ðề tài NCKH cấp trường 2006

3. Các bài báo, báo cáo khoa học trong nước

            1. Hà Việt, (1996), Vài nét về cải cách kinh tế ở CHND Trung Quốc và những yêu tố dẫn đến những thành công của nó. Thông báo khoa học đặc biệt kỉ niêm 30 năm thành lập khoa lịch sử Trường ÐHSP.

            2. Hà Việt, (1998), Một số thành tựu và kinh nghiệm bước đầu của cải cách giáo dục Trung Quốc. Tạp chí khoa học và công nghệ ÐHTN số 5.

 

 

Họ và tên: HOÀNG HOA TOÀN

Sinh ngày:1/1/1940

Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tổt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1965

Học viện dân tộc Trung Ương Bắc Kinh – Trung Quốc

Lịch sử

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung (Nghe – Nói – Đọc – Dịch)

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Điện thoại: 02803857586

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

vChuyên ngành nghiên cứu: Lịch Sử ViệtNam

v Môn học giảng dạy đại học: Lịch Sử ViệtNam

            1. Đề tài KH và CN các cấp đã chủ trì

v Cấp Bộ

            1. B96-03-04. Các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc với môi trường sinh thái. Loại tốt.

2. Các bài báo, báo cáo khoa học

1. Hoàng Hoa Toàn, (1996). Nghi lễ tín ngưỡng liên quan đến nông nghiệp trong tộc người miền núi phía Bắc. Thông báo khoa học. (Số đặc biệt kỷ niệm 30 năm thành lập trường)             

Họ và tên: NGÔ VĂN THÀNH

Sinh ngày: 24/8/1950

Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tổt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1974

Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên

Lịch sử

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ: Trung B

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Điện thoại: 02803859490

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

v Chuyên ngành nghiên cứu: Phương pháp dạy học Lịch Sử

v Môn học giảng dạy đại học: Phương pháp dạy học Lịch Sử

 Các công trình khoa học

1. Đề tài KH và CN cấp cơ sở đã chủ trì

1. Ðề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học bộ môn lịch sử ở trường phổ thông (tập thể tổ PPDH Thực hiện) năm 2000.

                                          

Họ và tên: ÂU ĐÌNH VIÊN

Sinh ngày:23/03/1957

Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tổt nghiệp

Chuyên ngành

tốt nghiệp

Đại học

1982

Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc

Lịch sử

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga.

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Điện thoại: 0983846587

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy

v Chuyên ngành nghiên cứu: Phương pháp dạy học Lịch Sử

v Môn học giảng dạy đại học: Phương pháp dạy học Lịch Sử

            1. Đề tài KH và CN các cấp đã chủ trì

v Cấp Bộ

1. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử cho học sinh THPTcác tỉnh miền núi phía bắc. Ðề tài NCKH cấp Bộ năm 1996.

v Cấp cơ sở

1. Một số biện pháp giảng dạy lịch sử bài CMTS đầu tiên trong thời kì thứ nhất – lịch sử thế giới cận đại SGK lớp 10 THPT. Ðề tài NCKH cấp trường năm 2001

2. Một số biện pháp khai thác hiệu quả SGK lịch sử lớp 10 THPT. Ðề tài NCKH cấp trường 2000.

2. Các bài báo, báo cáo khoa học

1. Thử bàn về chính sách kinh tế mới của Lê Nin và một số bài học kinh nghiệm đối với thực trạng ViệtNamtrong thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Thông báo khoa học ÐHSP năm 1989

2. Khối đồng minh chống phát xít trong chiến tranh Thế Giới thứ hai. Thông báo khoa học Trường DHSP-TN số 2 năm 2002.

                         

 

Họ và tên: TẠ TƯƠNG CHÂN

Sinh ngày:27/10/1958

Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1980

Đại học Sư phạm Việt Bắc

Lịch sử

Chức danh khoa học:

Giảng viên:

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga.

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Điện thoại: 0977751286

Email:

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

v Chuyên ngành nghiên cứu: Phương pháp dạy học Lịch sử

v Môn học giảng dạy đại học: Phương pháp dạy học Lịch sử

Các công trình khoa học:

2. Đề tài KH& CN các cấp đã chủ trì

v Cấp Bộ

1Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử cho học sinh THPT các tỉnh miền núi phía bắcÐề tài NCKH cấp Bộ năm 1996

v Cấp cơ sở

1. Một số biện pháp giảng dạy lịch sử bài CMTS đầu tiên trong thời kì thứ nhất – lịch sử thế giới cận đại SGK lớp 10 THPTÐề tài NCKH cấp trường năm 2001                                                                        2. Một số biện pháp khai thác hiệu quả SGK lịch sử lớp 10 THPTÐề tài NCKH cấp trường 2003

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUẾ LOAN

Ngày, tháng , năm sinh: 28/ 02/1971

Quá trình Đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường đào tạo, nước

Chuyên ngành

 tốt nghiệp

Đại học

1999

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Lịch sử

Thạc sĩ

2002

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch sử ViệtNamcận- hiện đại

Tiến sĩ

2009

Viện Dân tộc học Hà Nội

Nhân học văn hóa

Chức danh khoa học:

            –Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ: Trung văn C

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 0912 501 809- 0280 3522 628

Email: nguyenqueloan71@gmail.com

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử, văn hóa các dân tộc.

v Môn học giảng dạy đại học: Nhân học;  Khảo cổ học; Lịch sử tư tưởng Việt Nam; Cơ sở văn hóa Việt Nam; Lịch pháp học; Những cải cách và tư tưởng cải cách trong lịch sử Việt Nam.

1. Đề tài NCKH& CN các cấp đã chủ trì

v Cấp cơ sở

1. Ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy về “Hôn nhân và gia đình các dân tộc ở Việt Nam” trong bộ môn Nhân học, Nghiệm thu năm 2008, loại Tốt.

2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho bộ môn Nhân học, Nghiệm thu năm 2010, loại Tốt.

v Cấp Bộ

1. Bản sắc của người Sán Dìu ở Thái Nguyên qua văn hóa ẩm thực, B2005- 03-  67, Nghiệm thu năm 2007, loại Tốt.

2. Giải pháp phát triển bền vững văn hóa của dân tộc Sán Dìu ở khu vực miền núi phía Bắc, B2010- TN03- 28.

2. Các bài báo, báo cáo khoa học

1. Nguyễn Thị Quế Loan (2003), Lễ cưới của người Dao Lô Gang ở xóm Ba Nhất xã Hóa Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Dân tộc học, Số 3.

2. Nguyễn Thị Quế Loan (2006), Tập quán chăm sóc sản phụ, trẻ sơ sinh trong ăn uống của người Sán Dìu ở Thái Nguyên, Tạp chí Dân tộc học.

3. Nguyễn Thị Quế Loan (2006), “Cơm tạo trong hát soong cô của người Sán Dìu ở Thái Nguyên ”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc viện Dân tộc học, Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Quế Loan (2007), Thực vật trong bữa ăn hàng ngày của người Sán Dìu ở Thái Nguyên, Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á.

5. Nguyễn Thị Quế Loan (2008), Tết của người Sán Dìu, Tạp chí Dân tộc, Số 5.

6. Nguyễn Thị Quế Loan (2008), Cách ứng xử trong ăn uống của người Sán Dìu ở Thái Nguyên, Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á, Số 8.

7. Nguyễn Thị Quế Loan (2008), Biến đổi trong tập quán ăn uống của người Sán Dìu ở Thái Nguyên, Tạp chí Dân tộc học.

8. Nguyễn Thị Quế Loan (2008), Urbanization on cultural change of ethnic minorities in Thai Nguyen provine (Based on case study of the San Diu) (Tác động của đô thị hóa đến văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên “qua nghiên cứu về người Sán Dìu”), Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội.

9. Nguyen Thi Que Loan (2009), Sustainable linguistic development of ethnic minorities in Thai Nguyen province (Phát triển bền vững ngôn ngữ các tộc người thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên), Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam- Trung Quốc ở Đông Á và Đông Nam Á, Nhà xuất bản Quốc gia Hà Nội.

10. Nguyen Que Loan, Tran Thi Quynh Huong (2009),  Impacts of the Kinh culture on the San Diu culture in Thai Nguyen province after 1986 (Ảnh hưởng của văn hóa Việt đến văn hóa của người Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên những năm sau Đổi mới),

11. Nguyễn Thị Quế Loan (2009), Biến đổi về ngôn ngữ của dân tộc Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Kỷ yếu Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc “Chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế, Hà Nội.

12. Nguyen Thi Que Loan (2009), Changes in eating and drinking habits of the San Diu in Thai Nguyen province, Anthropology, Institute of anthropologyViet Namacademy of social sciences.

13. Nguyên Thị Quê Loan, Vương Xuân Tinh, Trân Hông Hạnh (2010), Cultural sustainable development of ethnic minorities (Case Studies in a Yao Village of Lang Son Province and in a San Diu Hamlet of Thai Nguyen Province)(Phát triển bền vững văn hóa tộc người qua nghiên cứu một làng người Dao ở Lạng Sơn và một làng người Sán Dìu ở Thái Nguyên), Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Bảo tồn Bản sắc văn  hóa dân tộc phục vụ phát triển bền vững”, Nhà xuất bản Quốc gia, Hà Nội.

14. Nguyễn Thị Quế Loan (2010), Ứng xử với tự nhiên của người Dao và người Sán Dìu ở Thái Nguyên qua hoạt động khai thác rừng cộng đồng, Kỷ yếu Hội thảo “Môi trường và tài nguyên thiên nhiên của khu vực miền núi phía Bắc: hiện trạng và định hướng phát triển bền vững”, Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

 

Họ và tên: NGHIÊM THỊ HAI YẾN              

Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/ 1974        

 Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1995

Học tại trường ĐHSP Việt Bắc

Lịch sử

Thạc sĩ

1998

Trường ĐHSP Hà Nội

Lịch sử thế giới

Tiến sĩ

2009

Trường ĐHSP Hà Nội

Lịch sử thế giới cận – hiện đại

Chức danh khoa học:

– Tiến sĩ,  Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ: C- tiếng pháp

Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Lịch Sử ,trường ĐHSP- ĐH Thái Nguyên

Chức vụ hiện nay:

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, trường ĐHSP- ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0947 071 866

Email: nghiemthihaiyen1974@yahoo.com.vn

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử thế giới

v Môn học giảng dạy đại học:  Lịch sử thế giới hiện đại; Lịch sử Đông Nam Á

v Môn học giảng dạy sau đại học: Những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới cận – hiện đại

Các công trình khoa học

1. Đề tài KH &CN các cấp đã chủ trì:

            v Cấp Bộ:

1. B2007 TN 04-17. “Quá trình đấu tranh giành độc lập của nhân dân các bộ tộc Lào (1885 – 1945)”. Nghiệm thu 2008, loại tốt.

            v Cấp cơ sở:

1. Xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan học phần Lịch sử thế giới hiện đại- Nghiệm thu 2010, loại tốt.[ Dự án ĐH Thái Nguyên]

2.2. Các bài báo, báo cáo khoa học:

1. Nghiêm Thị Hải Yến (2004), “Quá trình xâm chiếm nước Lào của thực dân Pháp”, tạp chí KH&CN Thái Nguyên, số 4,tr.26-30.

2. Nghiêm Thị Hải Yến (2005), “Về quá trình xâm lược, cai trị của thực dân Pháp ở nước Lào (1885-1945)”, tạp chí NC Đông Nam Á, số 2, tr.11-17

3. Nghiêm Thị Hải Yến (2006), “Khủng bố và chống khủng bố từ sau Chiến tranh lạnh đến nay Châu Mỹ ngày nay”, số 11, tr.46-51

4. Nghiêm Thị Hải Yến (2007), “Một số xu hướng nghiên cứu lịch sử thế giới trong những năm đầu thế kỷ XXI”, Hội thảo khoa học tại TP Hồ Chí Minh, tr 114-123

5. Nghiêm Thị Hải Yến (2007), “ Đóng góp của Việt Kiều trong đấu tranh giành độc lập của nhân dân Lào giai đoạn những năm 30 ( thế kỷ XX)”, tạp chí NC Đông Nam Á, số 9, tr.44-49

6. Nghiêm Thị Hải Yến (2008), “Nhân tố chủ quan trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Lào”, tạp chí KH&CN Thái Nguyên ,số 4 (48), tr. 22-26.

7. Nghiêm Thị Hải Yến (2008), “Mấy vấn đề về cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Lào giai đoạn 1893- 1945”, tạp chí NC Lịch Sử, số 9+10, tr. 62-70

8. Nghiêm Thị Hải Yến (2009),“Thủ pháp xâm lược nước Lào của thực dân Pháp
( 1885-1893)”, tạp chí NC Châu Âu, số 1, tr.40-46.

9. Nghiêm Thị Hải Yến (2010), “Nghệ An – Xiêng Khoảng biểu tượng sinh động của liên minh chiến đấu ViệtNam- Lào”, Hội thảo Quốc tế tại Xiêng Khoảng(Lào), tr.206-215.

 

 

Họ và tên: NGUYỄN HÀ GIANG

Ngày, tháng , năm sinh:24/08/1982

Quá trình Đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp, nước

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2004 Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên Lịch sử

Cao Học

2007 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội LL&PP dạy học lịch sử

Chức danh khoa học:

Trợ giảng: 2004

Giảng viên: 2007

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C

Đơn vị công tác hiện tại:            Khoa Lịch sử – Trường ĐHSP – ĐHTN

Chức vụ hiện tại:                       Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ liên hệ:              Khoa Lịch sử – Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Điện thoại:                                0983825336

Email:                                       hagiang.1982@gmail.com

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

v Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận và phương pháp dạy học lịch sử

v Môn dạy đại học: Phương pháp dạy học lịch sử, Lịch sử địa phương, Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục lịch sử

Đề tài KH& CN các cấp đã chủ trì

v Cấp Bộ

1. B2009-TN04-20. “Sử dụng kênh hình nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh qua dạy học khóa trình lịch sử thế giới lớp 10 – THPT”. Đang tiến hành

v Cấp cơ sở

            1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chương “Xã hội cổ đại” lớp 10 – THPT, Nghiệm thu năm 2008, loại tốt

            1. Các bài báo, báo cáo khoa học

1.1. Các bài báo

1. “Sử dụng sơ đồ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử lớp 10 – THPT”, tạp chí Giáo dục, số 187/kì I – 4/2008, trang 36 – 37

2.“Xây dựng và sử dụng biểu đồ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học khóa trình lịch sử thế giới cận đại (lớp 10)”, tạp chí Giáo dục, số 233/ Kì 1 – 3/2010, trang 31-33

3.“Sử dụng các loại tài liệu tham khảo tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử lớp 10”, tạp chí Giáo dục, số 256/Kì 2 – 2/2011, trang 37-39

1.2. Báo cáo khoa học

1. “Tìm hiểu khới nghĩa Thái Nguyên năm 1917”. Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2003, trang 112-113.

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẢI

Ngày, tháng , năm sinh: 06/02/1983

Quá trình Đào tạo

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp, nước

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2005

Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Lịch sử

Cao Học

2009

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch sử ViệtNam

Chức danh khoa học:

Giảng viên: 2005

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Pháp trình độ quốc tế

Đơn vị công tác hiện tại:            Khoa Lịch sử – Trường ĐHSP – ĐHTN

Chức vụ hiện tại:                       Cán bộ giảng dạy

Địa chỉ liên hệ:              Khoa Lịch sử – Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Điện thoại:                                02803 856 887

Email:                                    nguyenthihai83@gmail.com

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

v Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử

Các công trình khoa học:

1. Sách đã xuất bản

            1. Nguyễn Thị Hải (đồng tác giả, 2010), Vương triều Lý (1009 -1225), Nxb Hà Nội.

2. Đề tài KH& CN các cấp đã chủ trì

v Cấp Bộ

1. MS: B2010-TN03-12. “Châu Thạch Lâm (Cao Bằng) thế kỷ XIX: nguồn gốc dân cư và đặc điểm kinh tế – văn hóa – xã hội”. Xếp loại tốt.

            3. Các bài báo, báo cáo khoa học trong nước

1. Tín ngưỡng trong cư trú của người Sán Dìu ở Thái Nguyên, Tạp chí Dân tộc và Thời đại, tr.5-8, số 89, tháng 4/ 2006

2. Lễ Kỳ Yên của người Sán Dìu ở Đồng Hỷ – Thái Nguyên, Tạp chí Dân tộc và Thời đại, tr.6 -7,16, số 99, 2007

3. Lễ “Siêu đàn phá ngục” trong đám tang người nữ Sán Dìu, Tạp chí Dân tộc và Thời đại, tr.4 -8, số 105, năm 2007.

4.  Phát hiện di vật đá tại huyện Hạ Lang, Cao Bằng, trong “Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 2007”, Nxb Từ điển Bách khoa,tr.218 -219, 2008, HN.

5. Phát hiện chiếc triện đồng tại xã Minh Tâm, Cao Bằng trong Hội nghị Những phát hiện mới về Khảo cổ học lần thứ 43, năm 2008. 30/9 –1/10/2008. Hà Nội.

6. Châu Thạch Lâm  thời Nguyễn qua khảo sát tư liệu địa danh, địa chí, địa bạ, Hội thảo khoa học toàn quốc Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử ViệtNam, Nxb Thế giới, tr.297-305.

7. Hòa An (Cao Bằng) dưới góc nhìn lịch sử – văn hóa, Hội thảo Quốc tế ViệtNamhọc lần thứ III: ViệtNamhội nhập và phát triển, Hà Nội, 4-7/12/2008.

8. Đôi nét về An biên tướng quân Hoàng Lục, Kỷ yếu Hội thảo Thái học lần V: “Địa danh và những vấn đề lịch sử – văn hóa của các dân tộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái ViệtNam”, Nxb Thế giới, tr.311-316, 2009.

9. Tình hình ruộng đất ở Nà Lữ (Hòa An – Cao Bằng) nửa đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, tập  6 (398), tr.30-40, 2009.

10. Châu Quảng Nguyên (Cao Bằng) thời Lý, Kỷ yếu hội thảo “1000 năm vương triều Lý và kinh đô Thăng Lông, Nxb Thế giới, tr. 464-483, 2009.

11. Vài nét về châu Thạch Lâm, tỉnh Cao Bằng thế kỷ XIX, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, tập 4 (408), tr. 45-58, 2010.

12. Vùng kinh đô nhà Mạc ở Cao Bằng, Kỷ yếu hội thảo “ Vương triều Mạc trong lịch sử Việt Nam”, Nxb Thế giới, tr. 96-106, 2010.

Họ và tên: LÊ THỊ THU HƯƠNG

Ngày, tháng , năm sinh: 17 / 11/ 1969

Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

1989

Đại học sư phạm Việt Bắc

Lịch sử

Thạc sĩ

1997

Đại học sư phạm Hà Nội 1

Lịch sử ViệtNamcận – hiện đại

Chức danh khoa học:

Giảng viên: 1991

Giảng viên chính: 2006

Trình độ ngoại ngữ: Anh C và chứng chỉ của đại học tổng hợpBatangas-Philippines.

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Điện thoại: 02803.856887 (cq), 02803.751120 (nr), 0912090681(dđ)

Email: huongbinhtn69@yahoo.com.vn

lethuhuong.lethuhuong@gmail.com

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử Việt Nam cận – hiện đại

v Môn học giảng dạy đại học: Lịch sử Việt Nam 1858 – 1945; Tư tưởng dân chủ tư sản đầu thế kỷ    XX ở Việt Nam; Tư tưởng cải cách cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX ở Việt Nam;  Lịch sử Việt Nam đại cương (cho sinh viên ngành giáo dục công dân và tiểu học, mầm non).

Các công trình khoa học:

      1.  Sách đã xuất bản:

            1Nguyễn Xuân Minh (chủ biên), Lê Thị Thu Hương. Lịch sử Đảng bộ huyện Võ Nhai. Tập II (1955-2000). 2004.

 2. Đề tài KH và CN các cấp đã chủ trì

v  Cấp cơ sở:

1. Lê Thị Thu Hương. Những tư tưởng cải cách đầu thê kỷ XX ở Việt Nam. Đề tài NCKH cấp trường. Nghiệm thu tháng 11/1999.

2. Lê Thị Thu Hương. Những tư tưởng cải cách ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX. Đề tài NCKH cấp trường. Nghiệm thu  năm 2000.

3. Lê Thị Thu Hương: Sử dụng phầm mềm Microsoft  PowerPoint thiết kế giáo án điện tử: “Chương I: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nửa sau thế  kỷ XIX (1858- 1896)”, thuộc học phần Lịch sử Việt Nam cận đại. Đã nghiệm thu.

3. Các bài báo, báo cáo khoa học trong nước:

1. Lê Thị Thu Hương. Tác động của nhân dân Nhật đến đường lối lãnh đạo, chính sách ngoại giao của chính phủ Nhật Bản đối với Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Thông báo khoa học trường đại học sư phạm – ĐHTN (kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường). Thái nguyên 2/2001.

2. Lê Thị Thu Hương. “Vài nét về công tác ngoại giao trong tư tưởng canh tân của Nguyễn Trường Tộ”. Tạp chí  KHCN – ĐHTN (kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường ĐHSP). Số 2 (38) tập 1, Thái nguyên năm 2006.

 

Họ và tên: LÊ THỊ THU HƯƠNG

Ngày, tháng , năm sinh: 5/2/1984

Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành

tốt nghiệp

Đại học

2006

Trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Lịch sử

Thạc sĩ

2008

Trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Lịch sử ViệtNam

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Điện thoại: 0912346222

Email: huongtoantn@gmail.com

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

v Chuyên ngành nghiên cứu: Phương pháp dạy học Lịch Sử

v Môn học giảng dạy đại học: Phương pháp dạy học Lịch Sử

Các công trình khoa học:

1. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

v Cấp Cơ sở

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học bài Ấn Độ và Trung Quốc phong kiến, SGK lớp 10 –  Trung học phổ thông ” –T5/2008.

 1 . Các bài báo, báo cáo khoa học

1Xã Trường Dương huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên qua tư liệu địa bạ Minh Mạng 21Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHTN, 2 (46), tập 2, năm 2008.

            2. Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học lịch sử ở các trường THPT tỉnh Thái NguyênTạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHTN, tập 55, số 7, năm 2009.                                                                                                        

            3. Tình huống có vấn đề trong dạy học lịch sử ở trường Phổ thôngTạp chí Giáo dục, số 242, kì 2 – tháng 7/2010.

 

Họ và tên: MAI VĂN NAM

Ngày, tháng, năm sinh: 17 / 08 /1986

Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt

nghiệp

Trường tốt nghiệp, nước

Chuyên ngành

tốt nghiệp

Đại học

2009

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch sử

Cao học

2011

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Lịch sử Thế giới cổ trung đại

Chức danh khoa học:

Trợ giảng: 2010

Trình độ ngoại ngữ: trình độ C tiếng Anh

Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Chức vụ hiện tại: Bí thư chi đoàn cán bộ  khoa Lịch sử

Địa chỉ liên hệ: khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 0974 136 822

Email: namsptn@gmail.com

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

v     Chuyên ngành nghiên cứu: Phương pháp dạy học lịch sử; Lịch sử Thế giới cổ – trung đại.

v      Môn học giảng dạy đại học: Phương pháp dạy học Lịch sử

 

 

 

Họ và tên: TRƯƠNG HIỆP

Sinh ngày:27/5/1985

Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tổt nghiệp

Chuyên ngành

 tốt nghiệp

Đại học

2009

Trường Đại học sư phạm Hà Nội

Lịch sử

Chức danh khoa học:

Giảng viên: 2011

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Điện thoại: 0947739826

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch Sử

v Môn học giảng dạy đại học: Lịch sử Việt Nam Cận – Hiện đại

Họ và tên: ÂU SƠN HƯNG

Ngày, tháng , năm sinh: 02/02/1986

Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tổt nghiệp

Chuyên ngành

tốt nghiệp

Đại học

2009

Trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Lịch sử

Chức danh khoa học:

Giảng viên

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch Sử – ĐHSP – ĐHTN

Điện thoại: 0947.006.008

Email: ausonhung86@gmail.com

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

v Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch Sử ViệtNam

v Môn học giảng dạy đại học: Lịch Sử ViệtNam

1. Các bài báo, báo cáo khoa học trong nước

1. Âu Sơn Hưng, (2009). Thờ cúng tổ tiên và các vị thần che chở cho gia đình của người Tày Cao Bằng. Tạp chí KHXH-Viện KHXH và phát tiển bền vững vùng Nam Bộ

 

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s